Tài nguyên dạy học

Báo mới

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1_anh.jpg DSC001511.jpg DSC08869.jpg DSC07254.jpg DSC07233.jpg DSC07263.jpg DSC07189.jpg DSC08578.jpg 0.May_bay_do_tham.swf 0.anh2cupid.swf 0.buon.flv 0.Gai_Que_(1).jpg 0.vui.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Võ Cường.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ TS vào 10 đại trà 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tư liệu
  Người gửi: Lê Mai
  Ngày gửi: 22h:47' 28-10-2011
  Dung lượng: 58.5 KB
  Số lượt tải: 43
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH BẮC NINH
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  ĐỀ CHÍNH THỨC
  
  
  ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
  NĂM HỌC 2011-2012
  Môn thi: Tiếng Anh (Dành cho tất cả thí sinh)
  Ngày thi: 08 tháng 7 năm 2011
  Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)
  (50 câu trắc nghiệm)

  
  
  Mã đề thi 109
  
  

  Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others:
  A. ethnic B. gather C. there D. although
  Câu 2: Choose the underlined word or phrase that is incorrect.
  Would you like going to the cinema with us tonight?
  A B C D
  Câu 3: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  She is going to finish her work, _________ ?
  A. will she B. is she C. won’t she D. isn’t she
  Câu 4: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  “ How many pages ________ so far ?”
  A. have you read B. do you read C. had you read D. did you read
  Câu 5: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  The bridge ___________ recently.
  A. is built B. is being built C. has been built D. has built
  Câu 6: Choose the underlined word or phrase that is incorrect.
  My sister likes table tennis but she doesn’t play it very good.
  A B C D
  Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others:
  A. Korea B. realize C. heading D. clearing
  Câu 8: Choose the underlined word or phrase that is incorrect.
  This exercise is much more easier than the others.
  A B C D
  Câu 9: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  I wish we _______ to the shop together tomorrow.
  A. go B. will go C. to go D. were going
  Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others:
  A. option B. mention C. question D. relation
  Câu 11: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  Mai has just won the first prize in the English speaking contest.
  Nam: “Well done, Mai”.
  Mai: “ __________”
  A. I’m sorry B. Yes. I will C. Thanks D. No. I won’t
  Câu 12: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  We won’t go out ______ it stops raining.
  A. unless B. if C. when D. if not
  Câu 13: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  If you ________ your passport, you will be in trouble.
  A. lose B. would lose C. losing D. lost
  Câu 14: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  I wish to congratulate you ________ your success.
  A. in B. at C. on D. about
  Câu 15: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  Nha Trang is a place _______ you can find many beautiful beaches.
  A. which B. where C. from which D. that
  Câu 16: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  They have to go to school ______ it is raining hard.
  A. and B. though C. because D. so
  Câu 17: Choose the underlined word or phrase that is incorrect.
  I used to watching TV a lot when I was a little boy.
  A B C D
  Câu 18: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  They often decorate their houses _______ many beautiful flowers.
  A. for B. with C. in D. from
  Câu 19: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  He hates ______ at while he is out in the street.
  A. being stared B. being staring C. staring D. stared

  Choose the best answer for each space: (from 20 to 29)

  THE LONDON PARK

  Visitors to London are often surprised at the amount of the green, open space in it. It would be an exaggeration to suggest (20) _______ a country walk in London but it is easy to get (
   
  Gửi ý kiến